Povinně zveřejňované informace

Název: Diakonie Broumov, sociální družstvo
Zastoupené: Ing. Pavlem Hendrichovským, MBA
Sídlo: Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov
Identifikační číslo: 49289977
Daňové identifikační číslo: CZ49289977
Právní forma: Družstvo

Předmětem činnosti družstva – je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Diakonie Broumov přes 28 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Transformací z občanského sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak se snažíme naši činnost zdokonalovat a poskytovat pomoc stále v širším záběru.

Pouze s Vaší trvalou pomocí jsme schopni zajistit materiální pomoc všem, kteří ji potřebují. Nadále budeme pomáhat potřebným lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Celá oblast sběru použitého šatstva a dalších drobných věcí z domácností současně výrazně ovlivňuje životní prostředí jako prevence vzniku odpadů. Veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit, využít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracování textilu již nevhodného k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách, smysluplně využije cca 70 %.

Náš příběh

Okénko do historie

Diakonie Broumov, občanské sdružení, bylo založeno 15.9.1993 v Úpici jako dobrovolné, nezávislé, necírkevní a nepolitické sdružení, sdružující odbornou i laickou veřejnost v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu národnost, státní příslušnost, víru či politický názor.

Již od svého založení začala uskutečňovat myšlenku sběru již nepotřebného ošacení, které by jinak skončilo jako odpad na skládkách. Navazuje průběžně až do dnešních dnů spolupráci jak s městy a obcemi, tak s různými charitními organizacemi, církvemi, spolky i jednotlivci po celé ČR k zajištění sběru použitého textilu. Tuto činnost rozšířila od roku 2012 umisťováním kontejnerů na použité šatstvo do měst a obcí.

Od počátku své činnosti začala Diakonie Broumov provozovat ubytovny pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. Od roku 2007 poskytovala sociální služby, registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., od konce roku 2012 je sociální činnost bez dotací, pokračuje z prostředků Diakonie Broumov dodnes.

Od roku 1997 má Diakonie Broumov v majetku kulturní památku kostel Zmrtvýchvstání v Broumově, kterou dostala od CČSH darem. V letech 1999-2001 proběhla rekonstrukce, v dalších letech se prováděly potřebné opravy. V roce 2014 byly zahájeny práce na rekonstrukci fary.
Fotografie kostela najdete zde

V roce 2014 se změnila návazně na platnost nového Občanského zákoníku právní forma z občanského sdružení na sociální družstvo.
Více informací najdete zde