Zákon o ochraně oznamovatelů

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Cílem zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowingu) je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se oznamovatelé v soukromém i veřejném sektoru nebudou bát oznámit protiprávní jednání a nebudou vystaveni odvetným opatřením.
Zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby všechny veřejné organizace a soukromé společnosti v ČR nad 50 zaměstnanců zavedly bezpečný oznamovací kanál garantující ochranu oznamovatelů.
Zákon je účinný od 1. srpna 2023.

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v Diakonie Broumov, sociální družstvo

Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou odbornou činností.
Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

 

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, jiní zaměstnanci zařazení v Diakonii Broumov, sociální družstvo nebo obchodní partneři zajišťující plnění dodávek materiálu nebo služeb.

 

Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je Diakonie Broumov, sociální družstvo, který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

 

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které:
– má znaky trestného činu,
– má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
– porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Diakonie Broumov, sociální družstvo, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

 

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Diakonie Broumov, sociální družstvo je Bc. Simona Felkelová (dále jen „příslušná osoba“). K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:
– listinné oznámení, které je možné zaslat na dresu Diakonie Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov s označení obálky „Oznámení – neotvírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
– emailovou adresu: oznameni@diakoniebroumov.org.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

 

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.